วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

รอบรั่วของเด็กที่ชือว่าเด็กปอเนาะ(ภาคสอง)

ภาคสองเอาเรืองราว เกี่ยวกับการมีเพื่อนในห้องเรียนด้านสามัญหละกัน...


ไม่มีอารมณ์เขียน

ไม่มีความคิดเห็น: